Hódosi Zoltán Consulting

Megrendelés

Etikai kódex

 1.    Bevezető rendelkezések

A Vállalkozás elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre.

Munkaköri feladataink ellátása közben a munkavállalóink mindig kötelesek törvényesen és etikusan, Vállalkozásunk legjobb érdekét szem előtt tartva eljárni. Jelen etikai kódex („Etikai Kódex”) az alapvető irányelveket határozza meg, ugyanakkor nem szabályozza részletesen az elvárt etikus viselkedés minden formáját.

2.     Jogszabályoknak való megfelelés

A Vállalkozás ismeri és betartja a jogszerű üzleti működés jogi előírásait és kereskedelmi gyakorlatát.

Munkavállalóinknak mindenkor követniük kell a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, az Etikai Kódexet is beleértve. Munkavállalóinknak gondoskodniuk kell a megfelelő és jogszerű működésről, és pontosan, tisztességesen kell elvégezniük feladataikat.

3.     Tisztességes üzleti magatartás

A Vállalkozás részt vesz az üzleti versenyben, és semmilyen módon nem engedélyezi semmilyen pályázati eljárás tisztességes jellegének megsértését. A Vállalkozás tartózkodik az üzleti verseny megsértésétől, bármely üzleti partnere hírnevének rontásától és a versenytársai hitelességét rontó bármely viselkedéstől.

Munkavállalóink felelősek a tisztességes üzletvitelért munkakörük ellátása közben. Ezért különösen körültekintően kell ügyelniük arra, hogy kereskedelmi tevékenységük ne sértse a versenyt. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkavállalók nem egyeztethetnek az árakról, és nem köthetnek semmilyen formális vagy informális megállapodást semmilyen versenytárssal az árakra, engedményekre, az üzleti feltételekre vagy a működésre és azokra a csatornákra vonatkozóan, amelyekben a Vállalkozás versenyez, amennyiben az ilyen egyeztetés vagy megállapodás ellentétes az alkalmazandó versenyjogszabályokkal.

Ezen túlmenően a munkavállalók felelősek a fogyasztókkal és üzleti partnerekkel fennálló bizalmi kapcsolat felépítéséért. A fogyasztókat és üzleti partnereket tisztességesen, az egyenlő bánásmód követelményére figyelemmel kell kezelni.

4.     Korrupció elleni fellépés

A Vállalkozás határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.

Munkavállalóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a megvesztegetést a kormányzati és a magánszektorban, annak okától függetlenül. Tilos közvetlenül vagy közvetve bármilyen értékes dolgot felajánlaniuk, adniuk vagy akár elfogadniuk az üzlet megszerzése, megtartása vagy előmozdítása céljából.

5.     Titoktartás

A tisztességes üzleti működés során kiemelten fontos az üzleti titkok megőrzése, mivel ez a Vállalkozás alapvető érdeke.

Munkavállalóink kötelesek titkosan és bizalmasan kezelni minden olyan információt, ami munkaköri feladataik ellátása közben jutott a tudomásukra, és nem általánosan ismert vagy elérhető a nyilvánosság számára. A munkavállalók például nem kereskedhetnek részvényekkel addig, amíg nem nyilvános információk birtokában vannak, és nem adhatnak át nem nyilvános információkat másoknak a Társaság kifejezett engedélye nélkül.

6.     Adatvédelem

A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a személyes információk érzékeny adatok, és biztosítania kell a munkavállalókat és egyéb természetes személyeket arról, hogy személyes adataikat törvényes módon dolgozzák fel.

A munkavállalóknak megfelelő, jogszerű gyakorlat követésével kell gondoskodniuk a személyes adatok biztonságáról, védelméről és sértetlenségéről.

7.     Nyilvántartás, jelentéskészítés, pénzügyi feddhetetlenség

A Vállalkozás könyvelésének, nyilvántartásainak, számviteli és pénzügyi kimutatásainak kellően részletezettnek kell lenniük, és megfelelően tükrözniük kell a Vállalkozás tranzakcióit. A Vállalkozás határozottan ellenzi a pénzmosás minden formáját, és csak olyan partnerekkel tart fenn üzleti kapcsolatot, amelyek jogszerű forrásból finanszírozott, törvényes üzleti tevékenységet folytatnak.

A munkavállalók kötelesek követni a Vállalkozás számviteli eljárásait annak érdekében, hogy minden ügylet rögzítve és dokumentálva legyen a vonatkozó szabályok szerint.

8.     Emberi jogok

A Vállalkozás tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel a Vállalkozás és munkavállalói munka közben kapcsolatba lépnek, ideértve a Vállalkozás saját munkavállalóit is, és semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy megkerüléséhez.

A munkavállalók minden tevékenységük során tisztelettudóan lépnek fel, és mindenkit kellő figyelemmel, méltóságát tiszteletben tartva kezelnek. Az erőszak és a fenyegető magatartás nem megengedett.

9.     Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

A Vállalkozás a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

A munkavállalók kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.

10.  Munkafeltételek

A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy foglalkoztatási gyakorlatában is ösztönözze az egyenlőséget. Határozottan ellenzi a gyermekkorú munkavállalók foglalkoztatását vagy szerződtetését és a kényszermunka vagy a kötelező munkavégzés bármely formáját. A Vállalkozás elítéli a bejelentetlen munkavégzés minden formáját, ami torzítja a versenyt, és rombolja a nemzeti társadalombiztosítási és adórendszer pénzügyi alapjait.

A munkavállalóknak fedhetetlenül kell eljárniuk, és a maximális tiszteletet kell tanúsítaniuk kollégáik és mások iránt.

11.  Környezet- és munkavédelem

A Vállalkozás tiszta, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosít. Kockázatelemzés és kárenyhítő intézkedések alapján, rendszeresen elvégzi a munkavállalók biztonsági vizsgálatát. E normákon túl a Vállalkozás elkötelezetten törekszik működése környezetterhelésének minimumra szorítására a nem megújuló erőforrás-felhasználás (pl. energia és víz) és a károsanyag- és hulladék-kibocsátás mérséklésével. A munkavállalók kötelesek közreműködni a környezetre gyakorolt káros kibocsátás minimalizálásában.

A munkavédelmi szabályok betartásán, a balesetek, valamint a biztonsági kockázatot jelentő feltételek és magatartás jelentésén keresztül minden munkavállaló felel az egészséges és biztonságos munkahely fenntartásáért.

12.  Összeférhetetlenség

A Vállalkozás döntései objektív és tisztességes helyzetértékelésen alapulnak, amelynek során kerülik a befolyásolás lehetőségét. A Vállalkozás nem engedélyezi a vezetői, képviselői és munkavállalói részére, hogy saját előnyükre használják a Vállalkozás vagyonát, információit, személyes adatait, pozíciójukat kihasználva személyes előnyökhöz jussanak, vagy a Vállalkozással versenyezzenek.

A munkavállalóktól elvárt, hogy munkaköri feladataik ellátása során mindenkor és minden módon józan ítélőképességük szerint, a Vállalkozás legjobb érdekét szem előtt tartva járjanak el. „Összeférhetetlenség” akkor áll fenn, ha egy munkavállaló személyes (illetve potenciálisan ismerőseihez vagy családjához fűződő) érdeke nem esik egybe a Vállalkozás legjobb érdekével.

13.  Kérdések; az előírások megsértésének jelentése

A Vállalkozás mindenkor nyitott bármilyen kérdés megválaszolására, és nem engedi, hogy bármely munkavállalónak hátránya származzon abból, ha jóhiszeműen jelenti mások szabályellenes viselkedését. Az Etikai Kódex be nem tartása fegyelmi intézkedést vonhat maga után, a munkaviszony megszüntetését is beleértve.

A munkavállalóknak egyeztetniük kell az illetékes személyekkel, pl. a tulajdonossal, jogi képviselőivel vagy a vezetőség bármely tagjával, ha kérdésük van az Etikai Kódex alkalmazásáról, vagy ha kétség merül fel bennük arra vonatkozóan, mi a követendő magatartás egy bizonyos helyzetben. A munkavállalók kötelesek együttműködni a potenciális vagy feltételezett szabályellenes viselkedés belső kivizsgálásában. A munkavállalóknak a szabályok be nem tartásának gyanúját is jelenteniük kell.